Trening asertywności

Program

Szkolenie składające się z części teoretycznej i ćwiczeniowej. Pierwsza część to wykład przedstawiający definicje, teorie i przegląd badań naukowych dotyczących pojęcia asertywności i zjawisk psychologicznych z nią związanych. Część praktyczna ma charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy ćwiczą przy pomocy trenerów zachowania asertywne w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy (konflikt z klientem, komunikacja wewnętrzna w firmie) oraz w życiu codziennym.

Zdobyta wiedza

Informacje teoretyczne z zakresu psychologii osobowości i komunikacji. Wiedza o praktycznym wykorzystaniu umiejętności interpersonalnych.

Korzyści ze szkolenia

 • wzrost efektywności pracy
 • poprawa komunikacji między pracownikami
 • poprawa relacji z klientami
 • rozwój osobisty

Coaching

Program

Szkolenie pozwala zrozumieć uczestnikom, dlaczego należy rozwijać pracowników wiedzę, w jaki sposób efektywnie wdrażać narzędzia coachingu. Uczestnicy podnoszą kompetencje z zakresu motywowania, komunikacji, udzielania konstruktywnej informacji, również tworzenia i realizacji planu rozwoju pracowników.

Zdobyta wiedza

 • określenie zadań coacha
 • proces coachingu
 • analiza sytuacji
 • plan działania - zawarcie kontraktu
 • realizacja planu rozwoju
 • formułowanie i realizacja celów
 • motywowanie pracowników
 • skuteczna komunikacja z pracownikami
 • informacja zwrotna - spotkanie i omówienie uzyskiwanych wyników

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie umiejętności jak uczyć, aby uzyskać oczekiwane rezultaty
 • Motywowanie poprzez wspólne wyznaczanie celów
 • Poprawa komunikacji z pracownikami

Zarządzanie czasem

Program

Szkolenie teoretyczne i praktyczne.W części teoretycznej uczestnicy poznają koncepcje zarządzania czasem, czas w kategoriach ekonomicznych, aspekty osobowościowe, zawodowe i rozwojowe związane z organizacją czasu. W części ćwiczeniowej uczestnicy trenują umiejętności organizacji pracy w kontekście czasu, zarządzania terminami, poznają techniki oszczędnościowe w zakresie komunikacji i zarządzania oraz efektywności osobistej.

Zdobyta wiedza

Poznanie zagadnień związanych z optymalizacją i oszczędnością wykorzystania czasu pracy oraz samoorganizacją. Kształtowanie i modyfikacje postaw poprawiających efektywność zawodową! osobistą. Nauka analizy czasu i metod jego organizacji oraz zarządzania.

Korzyści ze szkolenia

 • wzrost efektywności pracy
 • poprawa samoorganizacji zawodowej i osobistej
 • ograniczenie stresu związanego z zarządzaniem czasem
 • rozwój kompetencji zawodowych

Trening komunikacji

Program

Szkolenie składające się z części teoretycznej i ćwiczeniowej. Pierwsza część to wykład przedstawiający teorie komunikacji interpersonalnej z zakresu psychologii zarządzania, psychologii społecznej, socjologii oraz zarządzania. Krótki przegląd badań naukowych i przykłady praktycznych zastosowań teorii komunikacji w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część praktyczna to prezentacja i ćwiczenia dot. poprawy dynamiki komunikacji w zespole, rozwiązywania konfliktów, negocjacji.

Zdobyta wiedza

Znajomość teorii komunikacji, dynamiki procesów grupowych oraz wykorzystania tej wiedzy w warunkach pracy.

Korzyści ze szkolenia

 • poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie
 • poprawa stylów rozwiązywania konfliktów
 • wzrost efektywności budowania zespołów

Zarządzanie konfliktem

Program

Szkolenie dwuetapowe - część teoretyczna i ćwiczeniowa. Część pierwsza ma charakter wykładu prezentującego treści związane z:

 • zjawiskiem konfliktu - definicja, rodzaje i przyczyny konfliktów
 • zarządzaniem konfliktem
 • diagnozą i profilaktyką konfliktu
 • negatywnymi skutkami konfliktów i sposobami przeciwdziałania im
 • rolą konfliktów w zarządzaniu organizacją

W części drugiej uczestnicy poznają i trenują metody poprawy komunikacji interpersonalnej, skutecznych negocjacji i mediacji. Uczą się strategii rozpoznawania i zarządzania konfliktami; rozwiązywaniem konfliktów w różnego rodzaju zespołach. Ćwiczą sposoby zarządzania i kierowania ludźmi w sytuacjach konfliktogennych i skrajnych.

Zdobyta wiedza

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, dynamiki procesów grupowych, psychologii agresji i negocjacji. Poznają metody konstruktywnego wykorzystywania konfliktów i poprawienia efektywności zarządzania personelem.

Korzyści ze szkolenia

 • zmniejszenie liczby konfliktów w organizacji
 • wzrost efektywności zarządzania personelem
 • poprawa współpracy i integracji zespołów
 • większa skuteczność negocjacyjna i mediacyjna pracowników
 • poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie

Systemy motywacyjne

Program

Szkolenie ma charakter teoretyczno - warsztatowy. W części wykładowej uczestnicy poznają elementy psychologii motywacji, pozafinansowe metody motywowania, wpływ motywacji wewnętrznej na integrację zespołów, aspekty rozwojowe adekwatnego motywowania, wpływ systemów motywacyjnych na strategię organizacji, zagadnienia metodologii perswazji i wpływu społecznego. Część warsztatowa to trening projektowania efektywnych systemów motywacyjnych, poznanie metod zarządzania personelem ukierunkowanych na motywację, uzupełnianie zarządzania przez cele o elementy systemów motywacyjnych. Ćwiczenia mają postać symulacji przypadków i analizy problemowej zestawów zadań.

Zdobyta wiedza

Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu psychologii motywacji, teorii systemów motywacyjnych oraz nowoczesnych technik zarządzania personelem.

Korzyści ze szkolenia

 • poprawa efektywności pracy
 • wzrost motywacji pracowników
 • wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
 • usprawnienie polityki płacowej firmy

Trening negocjacji

Program

Szkolenie składające się z części teoretycznej i ćwiczeniowej. Pierwsza część to wykład przedstawiający współczesne teorie negocjacji (style, strategie, techniki perswazji), zagadnienia komunikacji i wpływu społecznego oraz krótki przegląd badań z zakresu psychologii negocjacji. Część praktyczna to udział w grupach i indywidualnych warsztatach symulujących rzeczywiste sytuacje negocjacji - handlowych, mediacyjnych, rozwiązywania konfliktów, menedżerskich.

Zdobyta wiedza

Informacje z zakresu psychologii negocjacji, w tym zagadnienia związane z wpływem społecznym, technikami perswazyjnymi, komunikacją interpersonalną. Poznanie konkretnych strategii negocjacji.

Korzyści ze szkolenia

 • większa skuteczność w sytuacjach negocjacji
 • poprawa klimatu organizacyjnego
 • poprawa stylów rozwiązywania konfliktów

Umiejętności przywódcze

Program

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności przywódczych, związanych z kierowaniem rozwojem własnym, współpracowników, z motywowaniem do lepszej pracy oraz z komunikacją i organizacją pracy w zespole. Umiejętności te umożliwią pełniejsze i lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego firmy oraz przyczynią się do wzrostu zadowolenia pracowników z wykonywanych zadań.

Zdobyta wiedza

 • pozytywna i negatywna motywacja a wpływ na wydajność
 • rola lidera w przechodzeniu grupy w zespół
 • umiejętność samoprzewodzenia sobie
 • realizowanie wyznaczonych rezultatów
 • metody podejmowania decyzji
 • dobre harmonizowanie i planowanie
 • nastawienie na zmiany

Korzyści ze szkolenia

 • poznanie charakterystyki skutecznego lidera i adaptacja cech potrzebnych w warunkach pracy
 • umiejętność przewodzenia w grupie i motywowania pracowników
 • zdolność organizowania i planowania pracy własnej i grupy
 • polepszenie umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania problemów pojawiających się pomiędzy liderem zespołu a jego członkami

Kierowanie zespołem

Program

Szkolenie dwuczęściowe, składające się z części teoretycznej i warsztatowej. Część teoretyczna szklenia omawia zagadnienia z zakresu:

 • przywództwa - autorytet, style kierowania, techniki wywierania wpływu i perswazji, kompetencje lidera
 • motywowania pracowników
 • delegowania zadań
 • pracy zespołowej
 • komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • zarządzania zasobami ludzkimi i polityki personalnej
 • dostarczania informacji zwrotnej

Część warsztatowa to ćwiczenia mające poprawić umiejętności kierownicze uczestników, umiejętności interpersonalne i współpracy w grupie. Poznają metody efektywnego planowania i organizowania pracy, rozwiązywania konfliktów, oceny i rozwoju pracowników oraz zarządzania czasem.

Zdobyta wiedza

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem. Poznają zagadnienia związane z efektywną komunikacją interpersonalną, teoriami przywództwa. Orientują się także w wynikach badań naukowych nad stylami kierowania i typologią liderów.

Korzyści ze szkolenia

 • wzrost umiejętności kierowniczych kadry menedżerskiej
 • poprawa efektywności zarządzania personelem
 • poprawa organizacji pracy
 • lepsza współpraca wewnątrz zespołów i między nimi
 • wzrost motywacji pracowników i zwiększenie ich potencjału rozwojowego
 • poprawa wizerunku organizacji

Zarządzanie zmianami

Program

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej. W części teoretycznej zostają przedstawione następujące zagadnienia:

 • efektywne zarządzanie zespołem
 • komunikacja interpersonalna
 • pojęcie zmiany w kontekście zarządzania
 • planowanie zmian
 • przygotowanie do procesu zmiany
 • psychologiczne aspekty zmian - motywacja, strach przed zmianami, adaptacja do zmian, stres
 • strategie rozwiązywania konfliktów

Część warsztatowa zawiera ćwiczenia i elementy treningowe związane z planowaniem zmian, przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian i przeprowadzaniem zmian, Uczestnicy uczą się także efektywnej komunikacji w zespole, technik rozwiązywania konfliktów i metod radzenia sobie ze stresem; podnoszą poziom umiejętności interpersonalnych i kierowniczych.

Zdobyta wiedza

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają wiedzę z zakresu klasyfikacji t typologii zamian, dynamiki i specyfiki procesu zmian oraz psychologicznych aspektów zmian. Poznają także związki nowoczesnych stylów zarządzania z procesami restrukturyzacji, przekształceń, reform i zmian strategicznych. Potrafią zarządzać zmianami, kontrolować sam proces oraz jego następstwa.

Korzyści ze szkolenia

 • minimalizacja negatywnych aspektów zmian
 • wzrost elastyczności pracowników
 • zmniejszenie liczby konfliktów oraz poprawienie strategii radzenia sobie z nimi
 • wzrost efektywności zarządzania firmą

PIM logo image

Jesteśmy firmą doradztwa personalnego z ponad 15 letnim doświadczeniem. Posiadamy certyfikat nr 626 wydany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Zapraszamy do współpracy.

Zaufali nam

image image image image image image image image image

Kontakt

Poradnia Doradztwa Personalnego "PIM"

Plac Dworcowy 3a/X, 82-300 Elbląg

e-mail: poradniapim@wp.pl

tel./fax: (+48) 55 233 77 88

Powrót